| LESNÉ CESTY

1. Kompletná realizácia spevnených s nespevnených lesných
a poľných ciest

• Požiarnych
• Nepožiarnych

3. Reprofiláciu krytu účelových komunikácií recyklačnou
rézou na mieste

• Rozdrvenie povrchu pôvodnej lesnej cesty ripermy
• Premletie povrchu rozrýpanej lesnej cesty veľkých frakcií recyklačnou deštrukčnou frézou
• Zrovnanie do požadovaných sklonov terénu grejdrom
• Zhutnenie povrchu valcom

3. Recyklácia krytu vozovky na mieste za studena

• Rozdrvenie pôvodného krytu lesnej cesty ripermi
• Premletie povrchu rozrýpanej lesnej cesty veľkých frakcií recyklačnou deštrukčnou frézou


Za účelom zlepšenia fyzikálnych vlastností a technických parametrov cciest je možnosť pridania iných spojív (napr. cement, vápno prípadne zmesné spojivá)